regulamin

                     Regulamin Bazy branchStep

§1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bazy branchStep przez Zleceniodawców i Zleceniobiorców.
 2. Baza jest dostępna za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej branchStep.pl., jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego, którego zarządcą treści jest Rockwell View Sp. z o.o., ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, NIP 6762539692.
 3. Rejestracji Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy może dokonywać osoba zarządzająca bądź upoważniona do tego. Dane zarejestrowanego Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy muszą być prawdziwe i aktualizowane w razie zmian.
 4. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mają prawo do przesyłania za pomocą formularza kontaktowego wszelkiego rodzaju zapytań, informacji o brakach w bazie lub błędnych danych opublikowanych w bazie. W ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia pracownik BranchStep skontaktuje się z osobą je zgłaszającą.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Zleceniodawców i Zleceniobiorców, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Właściciela.
 6. Właściciel świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 7. Właściciel udostępnia Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie usług. Zleceniodawca i Zleceniobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Właściciel umożliwia Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.

 

 

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. branchStep – baza dająca możliwość znajdowania informacji o firmach świadczących konkretne usługi według ustalonej branży.
 2. Właściciel – Rockwell View Sp. z.o.o., ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, NIP 6762539692, która odpowiada za administrowanie bazy branchStep.
 3. Zleceniodawca – firma uzyskująca dostęp do bazy branchStep po uprzedniej rejestracji przez Pracownika Właściciela bazy.
 4. Zleceniobiorca – firma świadcząca konkretne usługi znajdująca się w bazie branchStep po uprzedniej rejestracji dokonanej przez Właściciela bazy.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – wpisanie danych Zleceniobiorcy do bazy przez Pracownika firmy Rockwell View Sp. z o.o..
 7. Dostęp – możliwość zobaczenia przez Zleceniodawcę danych Zleceniobiorców zebranych w bazie branchStep.
 8. Przedłużenie Umowy - odnowienie dostępu do bazy branchStep po upłynięciu czasu określonego w Umowie.
 9. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Rockwell View Sp. z o.o. pod adresem internetowym https://branchstep.pl/page/1/?page_id=6&preview=true
 10. Pracownik – osoba pracująca w Rockwell View Sp. z.o.o. i odpowiadająca za rozmowy telefoniczne ze Zleceniodawcami i Zleceniobiorcami oraz aktualizację danych w bazie.

 

 

§3. Zawarcie Umowy

 1. Uzyskanie dostępu do bazy branchStep dla Zleceniodawców odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z Pracownikiem Rockwell View Sp.z.o.o. lub poprzez przesłanie przez Zleceniodawcę formularza i późniejszy kontakt telefoniczny od Pracownika Rockwell View Sp.z.o.o. oraz po akceptacji regulaminu serwisu.
 2. Cena za dostęp do bazy branchStep uzależniona jest od czasu trwania Umowy oraz uzyskania dodatkowych funkcji i informacji znajdujących się w bazie branchStep.
 3. Rejestracja Zleceniobiorcy w bazie branchStep odbywa się poprzez ustne wyrażenie zgody przez Zleceniobiorcę wobec Pracownika Rockwell View Sp.z.o.o. oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące Zleceniobiorcy oraz po akceptacji regulaminu serwisu.
 4. Rejestracja Zleceniobiorcy w bazie branchStep jest darmowa. Zleceniobiorca nie posiada dostępu do danych zleceniobiorców i zleceniodawców ujętych w bazie branchStep.

 

 

§4. Przedmiot Umowy

 1. W ramach Umowy o dostęp do bazy branchStep , Rockwell View Sp. z.o.o. jako właściciel branchStep zobowiązuje się udostępniać w bazie w okresie obowiązywania Umowy: przeznaczone do rozpowszechniania dane Zleceniobiorców podane przez nich w czasie rozmowy telefonicznej z Pracownikiem Rockwell View Sp.z.o.o. na które to udostępnieni Zleceniobiorcy wyrazili zgodę, oraz login i hasło, dzięki któremu Zleceniodawca może korzystać z bazy branchStep.

 

 

§5. Wykonanie Umowy

 1. W okresie trwania Umowy Zleceniodawca jest uprawniony do nieograniczonego korzystania z bazy branchStep oraz aktualizowania swoich danych poprzez kontakt telefoniczny z Pracownikiem Rockwell View Sp. z.o.o.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zaistniałych przeszkód technicznych w korzystaniu z bazy branchStep przez Zleceniodawcę, jak też przez osoby trzecie.

 

 

§6. Sklep

 1. Celem Sklepu jest umożliwienie Zleceniodawcom za pomocą drogi elektronicznej przedłużenia oraz podpisania Umow zawartych z Rockwell View Sp. z o.o.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT, jeżeli jest on naliczany.
 3. Aby przedłużyć lub podpisać Umowę należy:

  1. zalogować się do bazy branchStep,
  2. w zakładce Sklep wybrać przedłużenie lub podpisanie Umowy,
  3. poczekać na kontakt od Pracownika branchStep, który przedłuży lub przygotuje nową Umowę i wystawi fakturę na ustaloną kwotę,
  4. opłacić dostęp na okres ustalony w Umowie.
 4. Zleceniodawca może skorzystać z płatności przelewem lub płatności elektronicznej w celu opłacenia dostępu na okres ustalony w Umowie.

 

 

§7. Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Zleceniodawca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od umożliwienia dostępu Zleceniodawcy do bazy poprzez podanie loginu i hasła.
 3. W przypadku wyrażenia przez Zleceniodawcę zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do bazy branchStep przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od Umowy i poinformowania Zleceniodawcy o utracie prawa do odstąpienia od Umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą pierwszego zalogowania  się do bazy branchStep.
 4. W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od Umowy, Zleceniodawca powstrzymuje się od udostępnienia nabytego dostępu do końca tego okresu. Zleceniodawca może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od Umowy.

 

 

§8. Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. branchStep nie bierze udziału w handlu, do którego dochodzi między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. Wszelkie niejasności będą rozwiązywane bez ingerencji branchStep pomiędzy stronami sporu.
 2. branchStep nie ponosi odpowiedzialności za jakość i cenę usługi czy towaru oferowanego przez Zleceniobiorcę. Dotyczy to również nie dostarczenia Zleceniodawcy towaru przez Zleceniobiorcę lub odmowy zrealizowania usług.
 3. W odpowiedzialności branchStep nie leży brak dostępu spowodowany awariami, przerwami  technicznymi lub w dostarczaniu usług dostawców internetowych, utrata danych spowodowana działaniami, na które branchStep nie ma wpływu.
 4. branchStep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające konta e-mail czy numery telefonów Zleceniodawców i Zleceniobiorców. Jednakże osoby użytkujące bazę w trakcie trwania korespondencji z branchStep są zobowiązane do stosowania prawidłowego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 5. Zabronione są jakiekolwiek działania utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe działanie bazy.
 6. Zabrania się również działań na szkodę branchStep w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek firmy Rockwell View Sp. z.o.o. czy bazy branchStep. W tym przypadku branchStep zastrzega sobie prawo do wszczęcia działań w celu naprawienia szkody.
 7. Zabrania się kopiowania całości lub jakiejkolwiek części bazy umieszczonej w branchStep.
 8. branchStep informuje, że baza zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały video, a przyjęty w Branchstep wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautoskiej.
 9. Za naruszenie postanowień przedstawionego Regulaminu uważa się działania zmierzające do jego obejścia. W czego efekcie mogą zostać wszczęte działania, w celu zadośćuczynienia na rzecz Branchstep.

 

 

§9. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Zleceniodawców lub Zleceniobiorców w branchStep (w procesie rejestracji i w procesie korzystania z branchStep), przetwarzane są przez Rockwell View Sp. z o.o., ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, NIP 6762539692 (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez branchStep, które wymagają podania danych osobowych. Rockwell View Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę umów sprzedaży usług zamówionych przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę w branchStep
 3. Zleceniodawca lub Zleceniobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy (zakładka „profil użytkownika”) lub poprzez zgłoszenie od administratora konta.
 4. Udostępnienie przez Zleceniobiorcę danych osobowych w profilu publicznym Zleceniobiorcy, oznacza wyrażenie przez Zleceniobiorcę zgody na udostępnienie i przetwarzanie tych danych potencjalnym Zleceniodawcą.
 5. Zleceniobiorca podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe o ile takie występują są jego danymi i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Rockwell View oraz jego klientów tz. Zleceniodawców jego danych osobowych.
 6. Kwestie przetwarzania danych osobowych szczegółowo definiuje POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dostępna pod tym linkiem: https://branchstep.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/

 

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi nieodłączną część Umowy między Zleceniodawcą a Branchstep, którą stanowi rejestracja.
 2. W trosce o wysoką jakość kontaktów telefonicznych przeprowadzanych przez Pracowników Rockwell View Sp.z.o.o. ze Zleceniodawcami i Zleceniobiorcami możliwe jest nagrywanie rozmów handlowych. Ma to służyć ewentualnym rozstrzygnięciom w wypadku nieścisłości lub nieporozumień, jakie mogłaby ponieść jedna ze stron.
 3. Regulamin może ulec częściowo bądź całkowicie zmianie w takiej sytuacji Zleceniodawca i Zleceniobiorca zostaną mailowo powiadomieni o zaistniałej zminie oraz o przysługujących im prawach z tego tytułu.
 4. Spory zaistniałe między Branchstep a Zleceniodawcami lub Zleceniobiorcami będą wyjaśniane polubownie, a jedynie w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami zainteresowanymi sprawa będzie rozstrzygana drogą sądową.
 5. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem będą chronione prawami Kodeksu Cywilnego, ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi wiążącymi przepisami.
 6. Po rejestracji, logując się do bazy, Zleceniodawca i Zleceniobiorca deklarują, że przyswoili sobie i akceptują przedstawiony regulamin.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2018 r.